Home Štěrky/písky Prodej štěrků, písků a komodit

Prodej štěrků, písků a komodit

Na­bí­zí­me pro­dej písku, drtí a ob­láz­ků. Naši pro­dej­nu na­lez­ne­te na ulici Ždár­ské­ho v Tře­bí­či (za be­to­nár­nou TBG). V pří­pa­dě po­tře­by za­jiš­ťu­je­me do­pra­vu vlast­ní­mi auty. Pro­dá­vá­me kva­lit­ní sta­veb­ní ma­te­ri­ál za do­stup­né ceny a v ja­kém­ko­liv množ­ství. V pří­pa­dě ja­kých­ko­liv do­ta­zů nás ne­vá­hej­te kon­tak­to­vat!

Ceny jsou smluv­ní dle ode­bra­né­ho množ­ství.